โรงเรียนชุมชนโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
น้ำฝน มาตรปัญญา
แอดมินโรงเรียนชุมชนโนนแดง

มัตติกา สุดโลก
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
พรทิพย์ บัวโค้ง
โรงเรียนบ้านหนองตาด
เพ็ญมณี พันธ์สูงเนิน
โรงเรียนบ้านสว่างนาดี
ธงชัย พุ่มพันธ์วงษ์
โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี
ทิพย์วัลย์ ต้นทับไทย
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนโนนแดง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   138 หมู่ 15 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   138 หมู่ 15 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
33 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
40 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนโนนแดง ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net