โรงเรียนบ้านดอนยาว
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
สุพัตรา ปะเศษโฐ
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนยาว

ณัฐภรณ์ ดิ๊กสัน
โรงเรียนวัดวังน้ำ
ธัญญรัตน์ ใต้สันเทียะ
โรงเรียนบ้านโนนรัง
ละม่อม ภิญโญ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3
ปิยดา สมน้อย
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
อัยลดา พงษาวิรารักษ์
โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนยาว
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   111 หมู่ 6 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 หมู่ 6 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ