โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ธาริณี ศรีชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านเมืองไผ่

กมลวรรณ ช่างเติม
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ธงชัย พุ่มพันธ์วงษ์
โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี
มาริษา สินอยู่
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
เตือนใจ เด็ดขาด
โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม
วัชรี ชัยศิริวงษ์
โรงเรียนดอนมัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเมืองไผ่
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   บ้านเมืองไผ่หมู่7ตำบลหนองหลักอำเภชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่7บ้านเมืองไผ่ตำบลหนองหลักอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเมืองไผ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net