โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
บุญวาส อินทร์นอก
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า

อัยลดา พงษาวิรารักษ์
โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
เกศรินทร์ เลไธสง
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
ชุติมา นานา
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
วธิดา ชำนาญสิงห์
โรงเรียนวัดจันทนาราม
น้ำฝน มาตรปัญญา
โรงเรียนชุมชนโนนแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโดนรกฟ้า
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   129 ม.5 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   129 ม.5 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองโดนรกฟ้า ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโคกกลอย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net