โรงเรียนบ้านสว่างนาดี
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
เพ็ญมณี พันธ์สูงเนิน
แอดมินโรงเรียนบ้านสว่างนาดี

สัมฤทธิิ์ น้อมกลาง
โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
วิภาส กะตะศิลา
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์
น้อม สร้างนา
โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
อัมพร ไชยศิริ
โรงเรียนบ้านจาบ
วรฤทัย จันทีนอก
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสว่างนาดี
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   64 หมู่ 8 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านทุ่งสว่าง 64 หมู่ 8 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสว่างนาดี ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net