โรงเรียนบ้านลุงตามัน
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
มัลลิกา บุตรพรม
แอดมินโรงเรียนบ้านลุงตามัน

ภัคญดา พูลเพิ่ม
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
สุวารี ไวยวุฒินันท์
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
กนิษฐา แสงอาจหาร
โรงเรียนบ้านคล้า
ศิริลักษณ์ สุวิชชานนท์
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
ภาวิกา วิชัยวัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลุงตามัน
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   165 หมู่ที่ 2 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   165 หมู่ที่ 2 บ้านลุงตามัน ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านลุงตามัน ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองตะครอง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net