โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
สังวาลย์ เจียมจับเล่ห์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

รุ่งเรือง พลายงาม
โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
สุวิตรา ประทุมมา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี
รัตติกาล ศรีทอง
โรงเรียนจารย์ตำรา
สุทัยรัตน์ ผลประกอบ
โรงเรียนห้วยบงวิทยา
สุนิตร วัจฉละอนันท์
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   1111 ม.17 ถ.สุริยาอุทัย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1111 ม.17 ถ.สุริยาอุทัย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
4 คน
จำนวนข้าราชการครู 
48 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
61 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดบางลาน
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net