โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ชนิสรา รักษาศิลป์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี

รัตนา พูนสระน้อย
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
ชลธิชา สืบค้า
โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี
ภัทรภร จันทีนอก
โรงเรียนอรพิมวิทยา
รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ
โรงเรียนเมืองจากวิทยา
สุวรรณา แตงกวารัมย์
โรงเรียนบ้านช่องแมว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   56 หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนาซ่าว
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net