โรงเรียนวัดบ้านตำแย
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
กรรณิการ์ ทับวิเศษ
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านตำแย

กิจพิมล พรมรัตน์
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
สมสวย ชำนาญรบ
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
สังวาลย์ ประเสริฐศรี
โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน
มาริษา สินอยู่
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
อุไร ศรีวุฒิพงศ์
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านตำแย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   39 หมู่ที่ 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
38 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   39 หมู่ 3 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ้านตำแย ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านไทรโยง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net