โรงเรียนบ้านฝาผนัง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ปาหนัน วรรณสุข
แอดมินโรงเรียนบ้านฝาผนัง

เอกสิทธิ บุญหวัง
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
ช่อผกา สวนแก้ว
โรงเรียนพิกุลทอง
อุมาพร สุวิชา
โรงเรียนสระประดู่
น้อม สร้างนา
โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
สุพรรณี นิลเลี่ยม
โรงเรียนบ้านพุทรา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านฝาผนัง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 บ้านฝาผนัง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านฝาผนัง ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านท่าเขา
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net