โรงเรียนบ้านประทาย
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ชนิดา สินมะเริง
แอดมินโรงเรียนบ้านประทาย

วรรณี งานฉมัง
โรงเรียนบ้านหนองบง
กัลยา เพลินบุญ
โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
ถาวร สุขวรเวท
โรงเรียนราษฎร์สโมสร
กิจพิมล พรมรัตน์
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
สุพัตรา ปะเศษโฐ
โรงเรียนบ้านดอนยาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านประทาย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   159 หมู่ 2 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   159 หมู่2 บ้านประทาย ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านประทาย ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดเตาปูน
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดวงเดือน
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net