โรงเรียนหนองกรดวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
เอกสิทธิ์ สรรค์ประสิทธิ์
แอดมินโรงเรียนหนองกรดวิทยา

ปรัศนี สีลา
โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
อภัสรา รัตนพันธ์
โรงเรียนวัดโชติการาม
ภัคญดา พูลเพิ่ม
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
จิราภรณ์ ปะกิระเส
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
ฏิมากานต์ วันนา
โรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองกรดวิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   บ้านหนองกรด หมู่ 5 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองกรด หมู่ 5 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองกรดวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาซ่าว
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านอ่างหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net