โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
วชิรา ชนะค้า
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)

จิตติมา สุพรรณนอก
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
กรรณิการ์ ทับวิเศษ
โรงเรียนวัดบ้านตำแย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 10 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองแวง หมู่ 5 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) ,
5 Terre
บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net