โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
ธงชัย นิดปราณี
แอดมินโรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)

รวีวรรณ์ ตันติกุลมานิมิต
โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง)
พิชฎา ศิริกิจ
โรงเรียนวัดรางฉนวน
ฐิติมา จิตต์ระเบียบ
โรงเรียนวัดยางช้าย
วรรณเทพ สิทธิ์น้อย
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ประทานพร พรหมสวัสดิ์
โรงเรียนวัดละมุด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.96%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net