โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)

โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสามขาว
โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมูที่9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไผ่หมูขวิด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 14.590369 , 100.321718

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองสระ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net