โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
นางขวัญใจ วรเกียรติตระกูล
แอดมินโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)

ภารวี ใจเที่ยง
โรงเรียนวัดหลวง
ฉวีวรรณ โพธิลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
จรูญ สำลีอ่อน
โรงเรียนบ้านดอนตาวง
ธนิต หวานล้ำ
โรงเรียนวัดสามโก้
เสาวนีย์ เพ็ชรุจิ
โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมูที่9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไผ่หมูขวิด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.65%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนหินโงมวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านลำโชค
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net