โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
สมพร จันทร์โพธิ์
แอดมินโรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)

จิรพัฒน์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
กันทิมา พันธ์น้อย
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
ปาณิศา ถนอมทรัพย์
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วีระวิทย์ บุญบรรดาล
โรงเรียนวัดโคศุภราช
กุสุมา แย้มเทศ
โรงเรียนวัดคำหยาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 70.83%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net