โรงเรียนวัดวันอุทิศ
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
สิริลักษณ์ กองโส
แอดมินโรงเรียนวัดวันอุทิศ

พัชรินทร์ ปานหงษ์
โรงเรียนวัดไผ่วง
ธัญญพัฒน์ อุ่นผล
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
สายทิพย์ กาญจนรัตน์
โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
พัชนี แสวงวงศ์
โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
พิชฎา ศิริกิจ
โรงเรียนวัดรางฉนวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวันอุทิศ
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6. ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.96%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวันอุทิศ ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net