โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
วรรณิภา น้ำผึ้ง
แอดมินโรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)

ภัทรวดี อัครธนันดร
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
เสาวนีย์ เพ็ชรุจิ
โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย)
ปนัฑดา บุญสอน
โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
วรรณนิศา อุปชา
โรงเรียนวัดจันทร์มณี
สมถวิล มั่นดี
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดบางจัก ม.1 ต.บางจัก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.65%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 83.16%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านกระสัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดท่าดินแดง
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net