โรงเรียนวัดบ้านแก
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
ฉวีวรรณ วุฒิ
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านแก

ยุพิน ลิ้มบุญเจริญ
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
สมพร จันทร์โพธิ์
โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
พิกุล แสงวิภาสนภาพร
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
สิริวรรณ อ่อนนิ่ม
โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
พัชนี แสวงวงศ์
โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านแก
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 70.83%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ้านแก ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนธาราบรรพต
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net