โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
ยุพิน ลิ้มบุญเจริญ
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)

พิพัฒน์ มิขันหมาก
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
พิชฎา ศิริกิจ
โรงเรียนวัดรางฉนวน
สาธิต ม่วงศรีจันทร์
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ปรียาภรณ์ บุญนาค
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ฉวีวรรณ วุฒิ
โรงเรียนวัดบ้านแก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   114 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 12 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   114 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 61.81%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net