โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
กัลยาพร พงษ์รักษา
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

ประทานพร พรหมสวัสดิ์
โรงเรียนวัดละมุด
ฉัตราภรณ์ ขำวงษ์
โรงเรียนกระทุ่มราย
อธิพัชร์ ล้อประดิษฐ์กุล
โรงเรียนวัดขุมทอง
พิศนีย์ พันธุ
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
จตุพร หรือตระกูล
โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์เกรียบ
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 61.81%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโพธิ์เกรียบ ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านแก่งครก
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net