โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
วนิดา เสือทรงศิล
แอดมินโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ

ปนัฑดา บุญสอน
โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
พิพัฒน์ มิขันหมาก
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
พิชญาภา เยี่ยมยอด
โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
สาวิตรี อินต๊ะแก้ว
โรงเรียนวัดท่าตลาด
เกรียงไกร อภิณหวัฒน์
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพิจารณ์โสภณ
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมืองอ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/1 หมู่ 8 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 64.76%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดพิจารณ์โสภณ ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านใหญ่
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net