โรงเรียนวัดท่า
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
นเรศ นากสุวรรณชาติ
แอดมินโรงเรียนวัดท่า

กันทิมา พันธ์น้อย
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
สิริวรรณ อ่อนนิ่ม
โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
พิชญาภา เยี่ยมยอด
โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
สุนันท์ สระบัวทอง
โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
วิยดา จันทร์อินทร์
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท่า
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ท่ี 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14310
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บริเวณวัดท่าสุทธาวาส
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.96%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดท่า ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านปรือวาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านอุมุง
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net