โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
พิชญาภา เยี่ยมยอด
แอดมินโรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)

เสาวนีย์ เพ็ชรุจิ
โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย)
ผกามาศ พูลน้อย
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
วัลลี สมนึก
โรงเรียนวัดบ้านเพชร
ธงชัย นิดปราณี
โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
ภารวี ใจเที่ยง
โรงเรียนวัดหลวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 64.76%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าพลู
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net