โรงเรียนกระทุ่มราย
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
ธนุตรา วีระสัย
แอดมินโรงเรียนกระทุ่มราย

วนิดา เสือทรงศิล
โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
สำเนียง แก้วก้อนน้อย
โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
สมพร จันทร์โพธิ์
โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
นันทณัฐ อ่วมรอต
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ปรียาภรณ์ บุญนาค
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กระทุ่มราย
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   40 ม.1 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย/ ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   40 ม.1 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.65%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กระทุ่มราย ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดบางลาน
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


Powered By www.thaieducation.net