โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
นันทณัฐ อ่วมรอต
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

พรพิมล สังข์ทอง
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
นิตยา อินอำพล
โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
พรทิพย์ สนใจ
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ฉวีวรรณ วุฒิ
โรงเรียนวัดบ้านแก
สุวพิศ มูลลักษณ์
โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวัดอ่างทอง
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   เลขที่ 1 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
125 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
84 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
211 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลวัดอ่างทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net