โรงเรียนวัดโพทูล
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
สุรีย์พร วงษ์เปีย
แอดมินโรงเรียนวัดโพทูล

สมใจ ศรีประจันต์
โรงเรียนวัดคลองสำโรง
สายทิพย์ กาญจนรัตน์
โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
สมถวิล มั่นดี
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ปองกูล คชวงษ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ศิริลักษณ์ กรอบทอง
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพทูล
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
-1 ไร่ 0 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกะริคี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
-2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 70.83%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโพทูล ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต


Powered By www.thaieducation.net