โรงเรียนวัดสุคนธาราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
เตือนรักษ์ เจริญผล
แอดมินโรงเรียนวัดสุคนธาราม

วิเชียร อ่ำพันธ์
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
นฤมล มณีกุล
โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
วนาภรณ์ ขาเมระนิยะ
โรงเรียนวัดคู้สลอด
ลดาวรรณ นิ่มทับทิม
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
เมธาพร รักแดน
โรงเรียนคชเวกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุคนธาราม
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบล เทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ตำบล เทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.42%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดสุคนธาราม 14.226595 , 100.241642

ภาพโรงเรียน

 


วรนุช ไทยประยูร
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดสุทธาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net