โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
ชลธิชา ศรีราชัย
แอดมินโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์

ลำยอง ภู่ดี
โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
จินตนา จุงใจ
โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
หทัยภัทร ไกรวรรณ
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ชาติชาย วิชัยขัทคะ
โรงเรียนวัดสง่างาม
ยุวดี ประเสริฐสังข์
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดประดู่โลกเชษฐ์
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดประดู่โลกเชษฐ์ 14.380528 , 100.404329

ภาพโรงเรียน

 


วรนุช ไทยประยูร
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนยานาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดวังไทร
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net