โรงเรียนวัดกลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
จิรนันท์ เนตร์จารุ
แอดมินโรงเรียนวัดกลาง

เดชา รัตนศรี
โรงเรียนวัดบ้านแค
ชชนน ธานีรัตน์
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
นฤมล มณีกุล
โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
ขนิษฐา โหมดสุวรรณ
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
วรัญญา สมัยมาก
โรงเรียนวัดรางจระเข้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดกลาง
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.42%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดกลาง 14.363601 , 100.375232

ภาพโรงเรียน

 


วรนุช ไทยประยูร
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net