โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
นัยนา เนตินาค
แอดมินโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)

อนุสรา ก๋าสม
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
กนกวรรณ คำมุลนา
โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
ปริญดา เดชเสถียร
โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง
เดชา รัตนศรี
โรงเรียนวัดบ้านแค
ตติรัตน์ บุญค้อม
โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   52/2 หมู่ 5 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.84%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 14.202528 , 100.242463

ภาพโรงเรียน

 


วรนุช ไทยประยูร
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net