โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)

โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ต.พระยาบันลือ อ. ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 14.15568 , 100.409879

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนแต้
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net