โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
หทัยภัทร ไกรวรรณ
แอดมินโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

สุดารัตน์ ปัดกอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
โสมลดา ไตรประวัติ
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
นฤดี แสนยานุภาพ
โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
บุญญาพัชร์ อธิลาภ
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์
สุวรรนิตย์ จำนงค์ทรัพย์
โรงเรียนราษฎร์บํารุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   ม.1 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ลาดน้ำเค็ม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 14.161698 , 100.341544

ภาพโรงเรียน

 


วรนุช ไทยประยูร
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net