โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   44/1 หมู่ 6 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย, การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.มหาพราหม์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
32 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
37 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 14.37009 , 100.513495

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านสันเจริญ
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net