โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
ปานชนก ด้วงอุดม
แอดมินโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

ทักษพร ไทยแท้
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
นัยนา เนตินาค
โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
สมจิตร ริอุบล
โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
จันทร์เพ็ญ คำบา
โรงเรียนบางไทร
สนม นาคสุข
โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.84%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 14.221917 , 100.451004

ภาพโรงเรียน

 


วรนุช ไทยประยูร
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net