โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนโคกตาพรหม
โรงเรียนวัดคู้สลอด
โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   18 หมู่3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   18 หมู่3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 14.160057 , 100.514422

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net