โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
พศิกา วัฒนะ
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สมลักษณ์ แก้วโรจน์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
จิรดี บุญมาก
โรงเรียนวัดอุทการาม
ปิยกมล ลิตุ
โรงเรียนวัดนนทรีย์
นภาพรรณ กลิ่นรุ่ง
โรงเรียนบ้านข่อยโทน
พรทิพย์ แก้วจุรัตน์
โรงเรียนวัดศาลาลอย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 บ้านสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดโคกหม้อ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net