โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
โรงเรียนวัดผดุงธรรม
โรงเรียน
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท้าวอู่ทอง
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ