โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
นางสาวฐิติมา คำขุนทด
แอดมินโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

จันทร์ธิมา จิตสกุลชัย
โรงเรียนวัดหนองบัว
จีรนันท์ วงษ์มาก
โรงเรียนวัดหนองนาง
เบญจา เสถียรโชค
โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
นวพร อินทร์ทองดี
โรงเรียนวัดจำปา อุทัย
นราทิพย์ มุ่งหมาย
โรงเรียนวัดดอนประดู่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   ม.2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.- ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net