โรงเรียนวัดจำปา อุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
นวพร อินทร์ทองดี
แอดมินโรงเรียนวัดจำปา อุทัย

บุญส่ง ด้วงฟัก
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
สุรชัย ศรีโพธิ์ทอง
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
ศันสนีย์ เนียมหอม
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
เพชรรัตน์ สังวาระ
โรงเรียนวัดดอนพุดซา
นพรัตน์ เดชมณี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดจำปา อุทัย
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   44 ม.13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัส13210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนวัดจำปา ที่ตั้ง 44 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา รหัส 13210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
25 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดจำปา อุทัย ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนวัดสองแพรก
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net