โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
มาริสา มุ่งมาต
แอดมินโรงเรียนวัดโคกโพธิ์

วานิสลา อ่อนอนุโลม
โรงเรียนวัดปากกราน
บังอร แผนพรหม
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
พักตร์วิภา ตะเพียนทอง
โรงเรียนวัดช้าง
ธัญญาศิริ บุญทา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
จันทร์ธิมา จิตสกุลชัย
โรงเรียนวัดหนองบัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโคกโพธิ์
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบล โพสาวหาญ ตำบล โพธิ์สาวหาญ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโคกโพธิ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแขม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดนารายณิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net