โรงเรียนวัดพรานนก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
ชูศรี ก้อนทอง
แอดมินโรงเรียนวัดพรานนก

บังใบ มาตสมบัติ
โรงเรียนเชาวน์วัศ
ปิยะ โสตรศรีสุข
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
สมสมร ลายพิกุน
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
ณัฐฐามณี ศรีจอมขวัญ
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ชัยประสิทธิ์ พระศรีรัมย์
โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพรานนก
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   ม.2 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดพรานนก ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านนอกนา
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net