โรงเรียนบ้านช้าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านช้าง

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
โรงเรียนวัดบ้านช้าง
โรงเรียนวัดปากกราน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านช้าง
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ