โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
อาทิตยา อิ่นคำมา
แอดมินโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

ปิยะ โสตรศรีสุข
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
นิตยา เดชเล
โรงเรียนมุสลิมบำรุง
เกศรินทร์ หอมดี
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
สุรีย์พร สัยยะสิทธิ์
โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)
มาริสา มุ่งมาต
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธาย 13170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 77.82%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านไทรโยง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดสนามชัย
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net