โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
เกศรินทร์ หอมดี
แอดมินโรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

พรนภัส ชาติเผือก
โรงเรียนวัดโคกสังข์
ศิริภรณ์ ค้าสุวรรณ์
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
อินทิรา อำมโภช
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
ภัทรนันท์ อุ่นประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดอนข่อย
กนกวรรณ มีศิริ
โรงเรียนวัดสามเรือน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมุ่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมุ่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net