โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
สุทธิพร สุขสว่าง
แอดมินโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

ประกายกุล มีสม
โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ปาริชาติ สุขเวชกิจ
โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
ธัญญาศิริ บุญทา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กนกวรรณ มีศิริ
โรงเรียนวัดสามเรือน
สุรางค์ เฉลยญาณ
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   117 หมู่ 1 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net