โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
วิสา บุญเกิ่ง
แอดมินโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

ประภาพร เทศเพ็ญ
โรงเรียนวัดบ้านหีบ
ศันสนีย์ เนียมหอม
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
จีรนันท์ วงษ์มาก
โรงเรียนวัดหนองนาง
ศิริวรรณ คงเพียรธรรม
โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
วิรารินทร์ สายบุตร
โรงเรียนวัดบ้านแถว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 ตำบลพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
70 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
83 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดบึงกระจับ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net