โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
คาดียา สุนาวงษ์
แอดมินโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

พรนภัส ชาติเผือก
โรงเรียนวัดโคกสังข์
อุบลรัตน์ ชลศาลาสินธุ์
โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
เนาวรัตน์ แจ่มจำรัส
โรงเรียนวัดสฎางค์
จันทิมา แย้มหน้ามล
โรงเรียนวัดโพธิ์
ปิยะ โสตรศรีสุข
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   ถนนอยุธยา - อ่างทอง ต.ลุมพลี อย 1300
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   187 ม.9 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนอ่าวมะม่วง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net