โรงเรียนวัดภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
พวงรัตน์ ถุงสุวรรณ
แอดมินโรงเรียนวัดภาชี

สิโรธร ดวงสุวรรณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สลาลีรัตน์ ม่วงมูล
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
พัชรี พุทธมงคล
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
ขนิษฐา จิระกาล
โรงเรียนวัดนางคุ่ม
สุทธิพร สุขสว่าง
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดภาชี
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   70 หมู่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดภาชี ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านพุประดู่
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านนารา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net