โรงเรียนวัดดอกไม้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
สกาวรัตน์ บุญรุ่ง
แอดมินโรงเรียนวัดดอกไม้

พิไลพร คำนวณ
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
นพรัตน์ เดชมณี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
อรุชา นันโท
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ทัศนีย์ ตรีสิทธิ์
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ณัฐฐามณี ศรีจอมขวัญ
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดอกไม้
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   ม.2 ต.หันสัง อ.บางปะหัน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
-3 คน
รวม 
0 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดดอกไม้ ,

ภาพโรงเรียน

 


พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดภูนก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net